RTU Daugavpils
Par mums
Abiturientiem
Bibliotēka
E-bibliotēka
Nodarbību saraksts
Konferences
Kursi
 Projekti
Krustiņi un nullītes
 RTU
Galvenā lapa
ORTUS
DF RTU E-pasts
 Acadēmiskais tikls
Ieeja

RTU DF MĀCĪBU SPĒKI

Raisa Smirnova
Dr.inž., RTU DF docente
   
Dzimšanas datums   1965. gada 28. maijā Daugavpilī
   
Zinātņu grāds   Inženierzinātņu doktora zinātnisko grāds (Dr. sc. ing.)
   
Zinātniskais darbs   Doktora disertācijas darbs “Regulāras un haotiskas piespiedu svārstības gaballineārās sistēmās ar nelineāru disipāciju”
   
Izglītība   1994.g.–2001.g.
studijas RTU Mehānikas institūtā doktorantūrā
1982.g.–1988.g.
studijas RTU Automātikas un Skaitliskas tehnikas fakultātē
1972.g.–1982.g.
mācījos Daugavpils rajona Vecpilsētas vidusskolā
   
Darba pieredze   kopš 2003.g. līdz šai dienai
RTU Daugavpils filiāles docente
2001.g.–2003.g.
RTU Daugavpils filiāles lektore
1995.g.–2001.g.
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils mācību-zinātņu centra fizikas, matemātikas un elektrozinību nodaļas asistente
1988.g.–1995.g.
Rīgas Politehniskā institūta Daugavpils vispārtehniskās fakultātes inženiere
   
Zinātniskie darbi   1. Smirnova R. Vibromachenes with chaotic operationprinciples, Transport and Mechanical Engineering, RTU 45th International Conference, Riga, 2004.
2. Закржевский М.В., Смирнова Р.С. Обратные эффекты и парадоксы трения при нелинейных колебаниях, Международная школа–конференция «Нелинейные дни в Саратове для молодых – 2004», доклад.
3. Smirnova R., Zakrzhevsky M., Malgin V., Schukin I. Oscillations of Nonlinear Dissipation Systems, in V.K.Astashev, V.L.Krupenin and E.B.Semenova (eds.) The Dynamics of Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian Academy of Sciences, Moscow-Zvenigorod, 2003, pp. 86-91.
4. Zakrzhevsky M., Armada M., Yevstignejev V., Smirnova R., Schukin I. Theoretical and Experimental Researches of Using Vibro-Impact and Chaotic Regimes for Underwater Ships Cleaning, in V.K.Astashev, V.L.Krupenin and E.B.Semenova (eds.) The Dynamics of Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian Academy of Sciences, Moscow-Zvenigorod, 2003, pp. 111-113.
5. Smirnova R., Schukin I., Ivanov Yu., Yevstignejev V., Zakrzhevsky M. Regular and Chaotic Driven Oscillations with Nonlinear Dissipation, in M.Zakrzhevsky (ed.), International Summer School on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2002, pp. 39-41.
6. Zakrzhevsky M., Schukin I., Yevstignejev V., Smirnova R., Ivanov Yu. Nonlinear Dynamics, Chaos and Control in Vibro-Impact Technology Problems, in M.Zakrzhevsky (ed.), International Summer School on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2002, pp. 46-49.
7. Zakrzhevsky M., Smirnova R., Schukin I., Yevstignejev V. Bifurcation analysis of forced oscillations in the trilinear system with nonlinear damping, Transport and Engineering, Mechanics, Scientific Proceedings of Riga Technical University, sērija 6, sējums 7, Riga, 2002, pp. 102-113.
8. Smirnova R. Bifurcation Analysis of Forced Oscillations in the System with Trilinear Elastic Hard Characteristic, Transport and Engineering, Mechanics, Scientific Proceedings of Riga Technical University, sērija 6, sējums 7, Riga, 2002, pp. 127-136.
9. Smirnova R. Regulāras un haotiskas piespiedu svārstības gaballineārās sistēmās ar nelineāru disipāciju, Promocijas darba kopsavilkums, Rīga: RTU, 2002, 20 lpp.
10. Смирнова Р. Регулярные и хаотические вынужденные колебания в кусочно-линейных системах с нелинейной диссипацией, Автореферат диссертации, Рига: РТУ, 2002, 20 с.
11. Smirnova R. Regular and chaotic forced oscillations in piecewise linear systems with nonlinear dissipation, Abstract of the Dissertation, Riga: RTU, 2002, 20 p.
12. Смирнова Р. Регулярные и хаотические вынужденные колебания в кусочно-линейных системах с нелинейной диссипацией, Диссертация, Рига: РТУ, 2002, 189 с.
13. Smirnova R. Bifurcation Analysis of Piecewise Linear Dynamical System with Negative Friction and External Periodic Excitation, in M.Zakrzhevsky (ed.), Proceedings of International Students' Conference on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2001, pp. 79-82
14. Zakrzhevsky M., Smirnova R., Schukin I., Ivanov Yu., and Yevstignejev V. Global Dynamics and Bifurcation Analysis of the Forced Oscillations in Piecewise Linear Systems with Nonlinear Dissipation, in V.K.Astashev and V.L.Krupenin (eds.) The Dynamics of Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian Academy of Sciences, Moscow-Zvenigorod, 2001, pp. 163-167.
15. Zakrzhevsky М., Yevstignejev V., Smirnova R., Schukin I., Ivanov Yu. Control of Nonlinear Oscillatory Mechanisms: Nonlinear Smart Vibro-Reducer NIViR, in V.K.Astashev and V.L.Krupenin (eds.) The Dynamics of Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian Academy of Sciences, Moscow-Zvenigorod, 2001, pp. 168-172.
16. Смирнова Р., Закржевский М. Хаотические аттракторы при вынужденных колебаниях в системе с кусочно-линейной упругой жесткой характеристикой, Proceedings of the 1st International Baltic - Bulgarian Conference for Young Scientists on Mechanics, Biomechanics and Bionics, Varna, Bulgaria, 2000, Varna, 67-70.
17. Смирнова Р.С., Закржевский М.В. Рождение почти периодических колебаний в системах с нелинейным трением, Вибрационная техника, Курск, 1999, 3 стр. ( не опубл.)
18. Zakrzhevsky M., Ivanov Yu., Frolov V., Shchukin I., Smirnova R., Kononova O. Nonlinear Phenomena in Piecewise Linear Oscillatory Systems, in Synthesis of Nonlinear Dynamical systems, IUTAM/IFToMM Symposium, Riga, 1998, 81-82.
19. Закржевский М.В., Иванов Ю.М., Фролов В.Ю., Щукин И.Т., Смирнова Р.С. Анализ нелинейной динамики и хаоса в вироударных и колебательных системах, Вибрационная техника, Курск, 1997, стр.24-27.
20. Закржевский М.В., Смирнова Р.С. Хаос в автоколебательных системах, Вибрационная техника, Курск, 1997, 3 стр.82-87.
21. Закржевский М.В., Иванов Ю.М., Фролов В.Ю., Воронцов Л.В., Щукин И.Т., Смирнова Р.С. Анализ нелинейной динамики и хаоса в вироударных и колебательных системах (программный комплекс NLO), XI Симпозиум по динамике виброударных систем, Москва-Звенигород, 1995, 35-37.
   
Metodiskie darbi   1. R.Smirnova. Ievads operāciju pētīšanā. RTU DF INTERNET lapa "Mācību priekšmeti”: www.politeh.lv (red. Grigulis G.), Daugavpils – 2005.
2. R.Smirnova. Skaitliskās metodes. Metodiskie norādījumi (programma "Datorsistēmas", 3.semestris), RTU DF: Elektroniskā bibliotēka www.politeh.lv, Daugavpils – 2004.
3. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati. Metodiskie norādījumi (programma "Datorsistēmas", 3.semestris), RTU DF: Elektroniskā bibliotēka www.politeh.lv, Daugavpils – 2004.
4. R.Smirnova. Ievads studiju nozarē. Metodiskie norādījumi (programma "Datorsistēmas", 1.semestris), RTU, DF, Daugavpils –2003. 117.-119. lpp.
5. R.Smirnova, I. Iltiņš, M. Iltiņa. Skaitlisko metožu pielietojumi MathCAD vidē. Mācību līdzeklis. – Rīga, RTU – 2003. –93 lpp.
   
Zinātniski-pētnieciskie darbi ar skolniekiem un studentiem   1. Valaine Z., Smirnova R. Mandelbrota attēlojums // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU - Daugavpils – 2005, lpp. 129-133°
2. Līcis A., I.Ščukins, Smirnova R. Fraktāļu dimensijas skaitļošana // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU - Daugavpils – 2005, lpp. 145-149
3. Viļķelis M., Smirnova R. Wavelet attēlu saspiešanai // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU - Daugavpils – 2005, lpp. 116-123
4. Mikulāne A., Paure J. Informācijas WEB-lapa par KENTAURISTIKU // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU - Daugavpils – 2005, lpp. 99-102
5. Tormans S. Stohastiskie fraktāļi / Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU - Daugavpils – 2005, lpp. 123-125
6. Шилван Э., Закржевский М., Смирнова Р. Колебания морской башни-буя при перекачке нефти с платформы на судно. Бифуркационный анализ, новые режимы и их области притяжения // Международная школа–конференция «Нелинейные дни в Саратове для молодых – 2004», 4 стр.
7. Гавровский Д., Закржевский М., Смирнова Р. Устойчивые вынужденные колебания относительно неустойчивого положения равновесия: точные аналитические решения // Международная школа–конференция "Нелинейные дни в Саратове для молодых – 2004", доклад.
8. Skerba L., Smirnova R. Loģistikas vienādojuma stabilo, nestabilo un haotisko risinājumu bifurkācijas analīze // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 146–153
9. Mirošniks A., Smirnova R. Regulāras un haotiskas svārstības nelineārā sistēmā ar kubisko raksturojumu // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 143 – 145
10. Gavrovskis D., Smirnova R. Fraktāli nelineārajā dinamikā // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 117 – 124
11. Maslovs L., Smirnova R. Gadījuma secību ģenerēšanas algoritmi un to analīze // 5. stu-dentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 134 – 142
12. Ivanovs O., Smirnova R. Sazarotu sistēmu modelēšana un to pētīšana // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 178 – 184
13. Ahmaduļins P., Hlamjonoks M., Smirnova R.. Nepārtrauktā veivletu analīze // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 157 – 159
14. Boločko P., Puškarjova A., Smirnova R., Ščukins I. Datorspēle „Evolūcija” // 5. studentu zinātniski praktiskā konference, DF RTU - Daugavpils – 2004, lpp. 162 – 167
15. Tsvetkov D., Safronova Е. Investigation of Auto-Oscillatory Systems // in M.Zakrzhevsky (ed.), Proceedings of International Students' Conference on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2003, 4 pp.
16. Vasilevsky V., Smirnova R. Dynamic Process’s Animation // in M.Zakrzhevsky (ed.), Proceedings of International Students' Conference on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2001, pp. 90-93.
17. Zaborovsky V., Smirnova R. The Dynamics of Self-Oscillatory System at External Excitation // in M.Zakrzhevsky (ed.), Proceedings of International Students' Conference on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2001, pp. 102-105.
18. Mikhailov J., Smirnova R. The Statistical Estimations of Oscillatory Processes // in M.Zakrzhevsky (ed.), Proceedings of International Students' Conference on Nonlinear Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in Riga, Latvia, RTU, 2001, pp. 59-62
19. Rubcovs S. Smirnova R. Pašierosmes svārstību analīze bifurkācijas sistēmās // 38. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Rīga, 1997, 39.
   
Mācību priekšmeti   Ievads studiju nozarē (datorzinības)
Datormācība
Lietojumprogrammatūra
Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija
Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)
Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)
Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Skaitliskās metodes
Ievads operāciju pētīšanā
Gadījuma procesi
Nelineāra dinamika. Ievads
   
Kontakta
informācija
  405. aud., Smilšu iela 90, Daugavpils,
E-mail: raja@politeh.lv
   

--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--